Akupunktur

Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat en lista över olika behandlingsområden där akupunktur har vetenskapligt bevisad effekt.  Det totala antalet behandlingar brukar variera mellan 6 och 12. Akupunktur  är en behandlingsform som är mycket säker med få biverkningar. Du kan reagera med trötthet, det är normalt och kan även påverka din sömn positivt. Du bör dock inte köra bil långa sträckor efter de första behandlingstillfällena och även begränsa ditt intag av alkohol. En del reagerar med ökad energi, då är det bra att tänka på att ta det lugnt och inte gör för ansträngande aktiviteter eftersom det kan förvärra ditt tillstånd. Mer information får du vid vårt första möte, och om du har frågor och funderingar, tveka inte att fråga mig.

Öronakupunktur

Hela människokroppen avspeglar sig i örat. Med öronakupunktur/kulplåster behandlas olika smärttillstånd. Det lämpar sig även för avvänjning av olika slag.  Det fungerar riktigt bra vid abstinens när Du har bestämt Dig för att sluta snusa/röka, Referens finns.

Medicinsk Akupunktur

Är en validerad behandlingsmetod. Diagnosen ställs med bakgrund mot den konventionella medicinska förklaringsmodellen. 1984 godkände Socialstyrelsen akupunktur som smärtbehandling.

De fysiologiska omställningarna som sker vid akupunktur är samma som vid muskelarbete. Då känslande qi” uppstår aktiveras ergoreceptorer i skelettmuskulaturen som via sensoriska (afferenta) fibrer (a-beta fibrer) utsänder signaler. Det stimulerar frisättning av kroppsegna opioider, serotonin och noradrenalin i olika centrala system (aktivering av de descenderande hämmande bansystem). Opioider är ett samlingsnamn för morfinliknande ämnen som exempelvis endorfiner som tillsammans med serotonin och noradrenalin resulterar i smärtlindring och välbefinnande.

Lokalt i det behandlade området frisläpps vasodilaterande neuropeptider som t.ex. CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide) och VIP (Vasoactive intestinal polypeptide). Kärldilatation uppstår med ökad genomblödning, syresättning och perfussionen i vävnaden. Akupunkturen utlöser en antiinflammatorisk effekt vilket accelererar kroppens naturliga läkning. Kärltillväxt sker också, en tillväxtfaktor som man har analyserat är NGF nerve groth factor. Det ger även minskad smärta och spänning i muskulatur.

Akupunktur hämmar sympatikus, en del av det autonoma nervsystemet som typiskt aktiveras då vi är allerta. Detta leder till sänkt puls, blodtryck och muskelspänning.

På ryggmärgsnivå stimuleras frisättning av enkefalin och dynorfin. Dessa opioider leder även till minskad sympatikus påslag/aktivitet och därmed minskad muskeltonus. Dessutom underlättas genomblödningen i den lokala muskulaturen.

Smärthämning sker även via Gate teorion som presenterades av Melzack och Wall 1965. Det innebär att när de grova nervtrådarna, a-fibrerna, stimuleras så blockeras smärtimpulserna från smärtfibrerna i ryggmärgens bakhorn via interneuron som bland annat frisätter GABA ( Gamma amino smörsyra).

Arbetar efter etiska regler och tystnadsplikt, uppfyller socialstyrelsens hygienkrav och använder endast sterila engångsnålar. Registrerad hos IVO.

 

TCM Akupunktur 

Akupunkturbehandling ger balans i kroppen genom att förstärka ditt immunförsvar, justera din ämnesomsättning och öka känsligheten i hormonproduktionen, för att hjälpa kroppen att läka sig själv och förbättrar ditt allmäntillstånd och ökar din livskvalité. Flera symtom och besvär beror på en obalans i kroppen. En inre och yttre balans behövs för att vi ska må bra.

Akupunktur ges genom att stimulera kroppens olika punkter med mycket tunna sterila nålar på bestämda punkter i kroppen varvid meridianen stimuleras. Meridianen består av kanaler som bildar ett nätverk över hela kroppen. Detta nätverk kopplar sedan samman kroppens olika funktioner. Längs kroppens meridianer finns omkring 1 000 akupunkturpunkter. Var och en med sin specifika funktion kopplade till de olika organen. Det är individuellt och ser olika ut för hos oss alla.

Akupunktur balanserar kroppen  –  En del av kroppens egna läkningsprocess

 • Analgetisk akupunktur
  – Ger en snabbt debuterande men kortvarig smärtlindring. Ofta används elektroakupunktur och stimuleringen är ofta kraftigt smärtsam.
  Denna typ av akupunktur har framför allt använts experimentellt och vid exempelvis kirurgiska ingrepp.
  Smärtlindringen är stressinducerad (ökade nivåer av stresshormoner i plasma) och bygger på sympatikusaktivering. Effekten tros bero på bl a segmentella mekanismer i dorsalhornet och det smärthämmande systemet DNIC (Diffuse Noxious Inhibitory Control).
 • Terapeutisk akupunktur
  – Ger en långsam debut av smärtlindring som varar längre och ökar med antalet genomförda behandlingar. Denna typ av akupunktur är inte kraftigt smärtsam, utan bygger istället på stimulering för att uppnå de-qi (se ovan).
  Till skillnad från analgetisk akupunktur vill man här uppnå antistresseffekter (minskade nivåer av stresshormoner i plasma) genom parasympatisk aktivering och dämpning av sympatikus.
  En kombination av perifera (runt nålen) segmentella, centrala mekanismer samt psykologiska faktorer samverkar och tros kunna förklara den smärtlindrande effekten av akupunktur. Utsöndring av endogena opioider medverkar till smärthämningen.

I praktiken är det en glidande övergång mellan dessa mekanismer beroende på hur akupunkturbehandlingen genomförs.

 

Vid första besöket får du fylla i en hälsodeklaration.

Välkommen!

Boka tid för akupunktur

Ring eller gå till Bokadirekt (via knappen nedan) för att boka tid för en behandling